Hoe kunnen we helpen?

Awb Branderaut. Thermomaster 3HR Symsi (Nieuw Model) 0020020682

← Alle artikelen

Hints & Tips

Het toestel niet van de spanning onttrekken wanneer de ventilator nog draait, dit kan de voeding van de PCB beschadigen. Bij beschadiging van de PCB door de ventilator zijn de foutcodes F10, F11 of F13 logisch.

Sluit, na het vervangen van de toestelprint, de bedieningskast niet goed; controleer dan of de oude driewegklep print nog in de deksel aanwezig is.

Indien dit het geval is, verwijder deze dan:

Wanneer deze print niet wordt verwijderd kan er schade toe worden gebracht aan de toestelprint bij het sluiten van de bedieningskast.

Toestel informatie is opgeslagen in het display. De nieuw geplaatste print zal de parameters uit het display overnemen. In een uitzonderlijke situatie kan het zijn dat deze overname niet correct verloopt, foutcodes F08 of F13 zijn dan logisch. Controleer vervolgens de parameters en vooral de product-code onder parameter 23. De product-code kan alleen verandert worden als service-code 35 wordt ingegeven, in plaats van code 96.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.